NoImg
po - pá 11 - 19 hodin so 13 - 17 hodin
Search icon Search icon

Obchodní podmínky Tapestra s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky
společnosti Tapestra s.r.o.,
IČ:02255715, se sídlem Plaská
622/3, 150 00 Praha 5


1. Preambule
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě
www.plaska.cz, který je provozován Tapestra s.r.o., IČ:02255715, se sídlem Plaská 622/3,
150 00 Praha 5, zaps. v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 217293. Tyto
VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi Tapestra s.r.o.,
IČ:02255715, se sídlem Plaská 622/3, 150 00 Praha 5, zaps. v OR vedeném městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 217293 (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále
jen „Kupující“).
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující
podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž
nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky
je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn
a má možnost se s nimi seznámit.


2. Definice
1. Prodávající
Prodávajícím je (společnost) Tapestra s.r.o., IČ:02255715, se sídlem Plaská 622/3, 150 00 Praha
5, zaps. v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 217293.
2. Kupující
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím
nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného
výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu
pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje,
které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí
příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Podnikatelem se rozumí:
osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),
osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný
v živnostenském rejstříku),
osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních
předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a
osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního
předpisu.
Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito
VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák.
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.
3. Spotřebitelská Smlouva
Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními
stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.
3. Zpracování osobních údajů
Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území
ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka ) dává najevo, že si je vědom
všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů
pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů
je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu
stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou
plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi
třetích osob.
Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně
souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly
o něm získány na základě uzavřené kupní Smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek
provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem, jejíž údaje jsou uvedeny v Preambuli těchto
podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací
o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy,
telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu ( např.
zasláním libovolné zprávy na email: info@plaska.cz). Zpracováním výše uvedených osobních
údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech
vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom,
že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich
přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále
má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem,
odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování,
likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících
z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které
o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese
info@plaska.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo Prodávajícího.

 • 4. Objednávka a uzavření Smlouvy
  Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém
  eshopu.
  Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky,
  kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky
  Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem
  na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně
  dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě
  zákonných důvodů.
  Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze
  v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie
  mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie
  mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy
  v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování
  dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní
  smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě
  2. let ode dne jejího podpisu.

 • 5. Cena a platba
  Nabídka s ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné,
  a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady
  na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití
  komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění
  objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy
  mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím.
  Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako
  dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto
  dohodnuto jinak.
  V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání
  zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení
  vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit
  dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.
  Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
  Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
  Platba v hotovosti při převzetí
  Platba předem bankovním převodem
  Platba kartou při osobním převzetí

6. Dodací lhůta a podmínky dodání
Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží
prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci.Dostupnost
produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti
produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 3 dnů. V běžných
případech zboží expedujeme do 1 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný
termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není
instalace zakoupeného zboží.Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.
Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet
dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil
jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet
až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:
osobní převzetí
Česká pošta
V případě výměny zboží ve lhůtě 30-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány
náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu.
V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 30-ti dnů hradí náklady na poštovné
Kupující.


7. Záruka a servis
Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží,
je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li
na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními
právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí
prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo
opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.
V souladu s platným právním řádem České republiky není Kupujícímu, který je podnikatelem
a zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na zboží mimo obecnou
odpovědnost Prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Kupujícím, kteří jsou podnikateli
a kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba
12 měsíců.
Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura,
Smlouva o leasingu), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit
pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.

8. Reklamační řád
V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze
této vady, při uplatnění záruky následující práva:
v případě vady odstranitelné:
a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady
neúměrné
c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu
z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
v případě vady neodstranitelné:
a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady
po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet
vad věc řádně užívat
a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:
a.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.
Reklamace se nevztahují na případy:
vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu
s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího
prokazatelných nedovolených zásahů do zboží
na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou
použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována
po uplynutí této lhůty
vady způsobené vlivem živelných katastrof


9. Ukončení Smlouvy
Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku,
má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce
ve lhůtě 30-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit
od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem
a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše
uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet
Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.
Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kuní
ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

 

10.ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

10.1. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z užívání systému Plaska.cz či v souvislosti s ním nebo těmito Podmínkami se řídí českým právem.

10.2. Veškeré spory vzniklé v důsledku těchto Podmínek a/nebo užívání systému Plaska.cz či v souvislosti s nimi jsou smluvní strany povinny řešit smírně a mimosoudně, a to ve snaze dosáhnout pro obě strany přijatelného řešení. Pokud by snaha o mimosoudní řešení nebyla účinná, je jakákoliv strana před tím, než zahájí soudní řízení, týkající se sporu vzniklého v souvislosti s užíváním systému Plaska.cz, povinna písemně vyzvat druhou stranu k nápravě a poskytnout ji k tomu lhůtu alespoň 15ti dní a až po marném uplynutí této lhůty budou případné stále trvající spory pravomocně rozhodnuty soudy České republiky, a to obecným soudem příslušným podle adresy sídla společnosti Tapestra s.r.o.

10.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát — oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: hup://www.coi.cz , email: adr@coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů offline, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

Tapestra s.r.o.

www:plaska.cz

Envelope icon
Výběr těch nejlepších slev a novinek! Budete vědět vše jako první. Novinky, Slevy, Akce!!!
ROZUMÍM

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací